Obsah a realizace

Siniat GmbH
Frankfurter Landstrasse 2-4
61440 Oberursel
Tel.: +49 (0) 61 71-61 30 00
Fax: +49 (0) 61 71-61 31 55
fragen@siniat.com

www.siniat.cz

řízení: Peter Haase
Sídlo společnosti: Oberursel
Rejstříkový soud: Bad Homburg v.d.H.
registrační číslo: HRB 6837
Daňové identifikační číslo: 111 64 60 94

Právní ujednání

Tato stránka byla vytvořena Siniat GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel. Siniat GmbH je vlastníkem. Souhlasíte s podmínkami.

Podmínky použití

1. Ochranná práva

Všechna práva k těmto webovým stránkám a jejich obsahu patří společnosti Siniat GmbH. Tyto stránky si můžete prohlížet pro své osobní nekomerční účely a používat funkci pro objednání od společnosti Siniat GmbH. Jakékoliv jiné použití než prohlížení, stahování, tisk částí webových stránek pro osobní nekomerční účely je nezákonné, a není tedy dovoleno. Značky včetně log, sloganů a názvů produktů jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky, které jsou majetkem společnosti Siniat GmbH nebo které společnost využívá na základě licenčního ujednání. Licence jakéhokoliv druhu se touto cestou neudělují.

2. Rozmnožování a autorská práva

Obsah, struktura i značky (ochranné známky), loga, obrázky, grafika, texty, grafy, zvuky, animace a videa, stejně tak jako jejich uspořádání na stránkách www.siniat.cz jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv použití je bez výslovného a písemného souhlasu společnosti Siniat GmbH zakázáno. To platí zejména pro kopie (s výjimkou osobních nekomerčních účelů), pro překlady, přenos na mikrofilmy a zpracování v elektronických systémech, stejně tak jako pro změny a publikování obsahů těchto stránek. Reprodukce informací, dat a programů, především použití textů, částí textů nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí výslovný souhlas provozovatele. V takovém případě musí být uveden autorský odkaz: "© Siniat GmbH, http://www.siniat.cz"

3. Propojování

Je výslovně zakázáno provádět na těchto webových stránkách a/nebo v jejich obsahu změny, resp. přesouvat data a programy, které mění obsah, vzhled nebo strukturu webových stránek. Zejména není dovoleno vytvářet propojení pomocí rámce, odkazu nebo jiným způsobem.

4. Úplnost

Společnost Siniat GmbH věnuje maximální pozornost a úsilí tomu, aby byla zajištěna správnost, úplnost a aktuálnost informací, které jsou na těchto stránkách obsaženy. Společnost Siniat GmbH nicméně nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Siniat GmbH vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo při prohlížení, stahování nebo používání těchto webových stránek.
Společnost Siniat GmbH si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění uváděných informací bez předchozího upozornění.

5. Externí odkazy

Vezměte prosím na vědomí, že při použití externích odkazů opouštíte webové stránky společnosti Siniat. Siniat GmbH nemá žádný vliv na obsah stránek, které pomocí externího odkazu otevřete, a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou v důsledku otevření a prohlížení těchto webových stránek nebo v důsledku stahování dat či jiného využívání obsahu těchto stránek.

Společnost Siniat GmbH tímto výslovně prohlašuje, že nemá žádný vliv na provedení a obsahy externích odkazů, na které je z těchto stránek odkazováno. Provozovatelé se z tohoto důvodu výslovně distancují od obsahů všech externích odkazů a neuznávají je za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, které se nacházejí na stránkách www.siniat.cz, a pro všechny obsahy těchto stránek.

Pokud na webové stránky www.siniat.cz vedou odkazy z webových stránek třetích stran, neznamená to, že společnost obsah externích webových stránek schválila nebo za něj nese odpovědnost.

6. Dostupnost

Společnost Siniat GmbH vynakládá maximální úsilí, aby zajistila dostupnost těchto webových stránek. Za normálních okolností jsou stránky www.siniat.cz
dostupné 24 hodin, sedm dní v týdnu. Pro účely údržby stránek nebo v případě technických problémů si společnost Siniat GmbH vyhrazuje právo zablokovat přístup ke kterékoliv části stránek nebo ke stránkám jako celku. Společnost Siniat GmbH nenese odpovědnost za jakékoliv chyby nebo výpadky v souvislosti s těmito webovými stránkami.

7. Volba práva

Pro případné právní spory vyplývající z používání webových stránek a/nebo jejich funkcí se použije právo Spolkové republiky Německo.

Uchovávání osobních údajů

Společnost Siniat shromažďuje a uchovává osobní údaje, které jste zadal/a do kontaktního formuláře, dotazníku nebo objednávkového formuláře nebo jste nám je sdělil/a jiným způsobem, např. e-mailem. Mezi osobní údaje patří např. Vaše jméno, adresa bydliště nebo Vaše telefonní číslo. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu technicky nutném, aby bylo možné zpracovat Vaši objednávku nebo poptávku.

Společnost Siniat GmbH zpracovává tyto údaje diskrétně a bez Vašeho výslovného souhlasu nebo právního podkladu je nepředá žádné třetí straně. Máte právo vyžádat si informace o uložených údajích, které se týkají Vaší osoby, a s budoucím účinkem odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste nám udělil/a. K odstranění uložených osobních údajů dojde v případě, že odvoláte svůj souhlas s uložením Vašich osobních údajů, pokud Vaše data již nejsou potřebná ke splnění účelu, pro který byla uložena, nebo v případě, že uchovávání údajů se stane z jiných zákonných důvodů nepřípustným.

Na příkaz příslušných orgánů musí provozovatelé v ojedinělých případech poskytnout informace o osobních údajích v rozsahu nezbytném pro účely vymáhání práva, odvrácení nebezpečí policejními orgány zemí, pro splnění zákonných povinností ústavních orgánů republiky a spolkových zemí, spolkové zpravodajské služby nebo vojenské tajné služby, nebo za účelem prosazení práv duševního vlastnictví.

Special notice for American users of www.siniat.cz

The Children's Online Privacy Protection Act (C.O.P.P.A.) of 1998 provides safeguards to protect children who use the internet by regulating the online collection of personal information from children under the age of 13. According to this Act, "(...) if you operate a general audience web site and have actual knowledge that you are collecting personal information from children, you must comply with the Children's Online Privacy Protection Act (C.O.P.P.A.)."

Siniat does not intend to collect any Personal Identification Information from children under the age of 13. However, if children under the age of 13 provide Personal Identification Information to us, their parents or legal guardian should request that we delete this information from our files by sending us an email at fragen@siniat.com. We will make all reasonable efforts to delete children's information from our files. Further information about the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 may be found on the Federal Trade Commission's Internetseite (www.ftc.gov).

Soubory cookies

Tyto webové stránky používají relační soubory cookies, které se vytvářejí při Vašich návštěvách našich stránek. Relační soubory cookies ukládají informace o Vaší návštěvě (na jaké stránky jste klikl/a? datum a přesný čas návštěvy? apod.) na pevný disk Vašeho počítače. Relační soubory cookies jsou automaticky odstraněny do 30 minut po opuštění webových stránek Siniat. Můžete soubory cookies zablokovat tak, že změníte zabezpečení ve Vašem prohlížeči, např. v Internet Exploreru:

Nástroje -> Možnosti internetu -> Osobní údaje -> Zapnout blokování automaticky otevíraných oken
Dotaz na uchování nebo ukládání osobních údajů nenásleduje.

Statistiky serveru

Když naše stránky navštívíte, server automaticky uloží následující informace, které nám Váš prohlížeč odesílá:

  • stránky, které jste na www.siniat.cz navštívil/a
  • přesný čas, datum a délka trvání návštěvy
  • použitý operační systém a prohlížeč
  • IP adresa
  • přesný čas dotazu ze serveru

Tyto údaje zpravidla nedokážeme přiřadit konkrétním osobám. Porovnávání a sestavování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. V jiných případech nejsou údaje osobního charakteru, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, zjišťovány, pokud nám je neposkytnete sami dobrovolně. Siniat odstraní Vaši IP adresu šest měsíců po Vaší poslední návštěvě na stránkách www.siniat.cz.

Bezpečnostní upozornění

Společnost Siniat vyvíjí maximální úsilí na to, aby Vaše osobní údaje byly uloženy tak, aby se k nim nemohla dostat žádná třetí strana. Společnost Siniat k tomu využívá všechny dostupné technické a organizační možnosti. Nicméně při komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůže společnost Siniat zaručit úplnou ochranu dat. V případě citlivých a důvěrných dat proto doporučujeme zaslat je poštou (doporučeným dopisem s dodejkou).

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Společnost Siniat nemůže nijak ovlivnit, zda a do jaké míry tito poskytovatelé dodržují předpisy na ochranu osobních údajů.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na nás prosím e-mailem na adrese fragen@siniat.com nebo na osobu pověřenou ochranou osobních údajů:

 

Inovativní, chytré a efektivní řešení

Zkoušené a certifikované řešení

Angažovaný v udržitelnosti výstavby