Všeobecné nákupní podmínky

Základem všech našich objednávek a zakázek jsou výhradně naše níže uvedené Všeobecné nákupní podmínky. Tyto podmínky platí stejným způsobem pro všechna námi objednaná, resp. zadaná plnění ze smlouvy o dílo a pro jiné činnosti, obzvláště také pro montážní práce.

§ 1 ROZSAH PLATNOSTI

 1. Platí výhradně naše nákupní podmínky. Nákupní podmínky dodavatelů neuznáváme; není tomu tak pouze tehdy, jestliže jsme jejich platnost písemně schválili. Naše nákupní podmínky platí také v případech, kdy jsme s vědomím jiných nebo odlišných podmínek dodavatele jeho dodávku bez výhrad přijali.
 2. Tyto nákupní podmínky platí, pokud nebylo určeno jinak, pouze tehdy, je-li dodavatel podnikatelský subjekt (§ 14 ObčZ), právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond.
 3. Naše nákupní podmínky platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy s dodavatelem.

§ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY, FORMA, RIZIKO POŘÍZENÍ

 1. Nabídky musejí mít písemnou formu a musejí být pro nás bezplatné. Dodavatel je povinen výslovně akceptovat naši objednávku (návrh smlouvy) nejdéle do jednoho týdne. Pozdější přijetí je považováno za nový návrh smlouvy a vyžaduje naše schválení.
 2. Smlouvy (tzn. také objednávky a prohlášení o přijetí), jakož i jejich změny a/nebo doplňky, a to i během provádění, vyžadují pro svoji účinnost minimálně písemnou formu.
 3. Dodavatel nese riziko pořízení materiálů a zařízení potřebných pro své plnění.

§ 3 POVINNOST KONTROLY A PORADENSKÉ ČINNOSTI DODAVATELE, PRÁVO NA INFORMACE

 1. Dodavatel je povinen informovat se u nás o plánovaném použití dodávaných předmětů a vzít v úvahu také sezónní a jiné změny podmínek použití a využívání. Musí se především informovat o pravidelných časech běhu stroje a o možnostech údržby.
 2. Prvky a díly stroje je třeba upravit a uspořádat vždy takovým způsobem, aby bylo možné na nich rychle a snadno provádět údržbu, kontroly a výměny, aniž by se dle možností musely demontovat jiné části stroje.
 3. Dodavatel přebírá jako vlastní povinnost naši poradenskou činnost při výběru a specifikacích dodávaných předmětů, obzvláště pak povinnost upozornit nás v případě pochyb, které se týkají vhodnosti námi vybraných předmětů, resp. specifikací pro daný účel. Dodavatel nás neprodleně písemně upozorní, bude-li mít pochybnosti vzhledem k námi požadovanému způsobu provedení dodávky / plnění nebo bude-li mít pocit, že mu třetí osoby nebo i my při provádění dodávky / plnění klademe překážky.
 4. Máme také právo informovat se ještě před dokončením o řádném provádění objednaného plnění v souladu se smlouvou. Dodavatel je povinen umožnit nám na vyžádání nahlédnutí do potřebných podkladů. Výše uvedené informování proběhne bez jakéhokoliv právního účinku vzhledem k případné přejímce, tuto přejímku ani nenahrazuje, ani nijak nesnižuje odpovědnost dodavatele vzhledem k jeho plnění.

§ 4 ZMĚNA PLNĚNÍ, TŘETÍ OSOBY

 1. Můžeme dodatečně požadovat změnu sjednaného rozsahu plnění co do provedení a množství, pokud to vyžadují závažné provozní důvody (například podstatná změna stavu zakázek u nás) a tato změna je z obchodního hlediska běžná a pro dodavatele únosná. O požadavcích na změnu musíme informovat 2 týdny předem.
 2. Pokud je předmětem smlouvy zhotovení díla, není dodavatel bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněn přenechat provádění hlavní činnosti třetím osobám (např. subdodavatelům).

§ 5 STANOVENÍ CENY

 1. Cena uvedená v objednávce platí jako pevná cena. Pokud není v objednávce explicitně zmíněna DPH, platí uvedená cena jako pevná cena včetně zákonem stanovené DPH. Každá změna ceny vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Dodatečné práce a/nebo změny v dodávkách/plnění budou proplaceny pouze tehdy, pokud bude před provedením této činnosti uzavřena písemná doplňující dohoda.
 2. Cena je stanovena "s dodáním clo placeno" („DDP" dle Incoterms 2000), včetně řádného zabalení vyplaceně na uvedenou adresu příjemce.
 3. Dohodnutá cena je splatná do 30 kalendářních dnů od kompletní dodávky a plnění a doručení faktury naší společnosti. Pokud provedeme platbu během 14 kalendářních dnů, poskytne nám dodavatel skonto ve výši 3 % z hrubé částky dané faktury. Upomínka musí mít písemnou formu. Pro včasnost naší platby je rozhodující předání převodního příkazu do banky / peněžního ústavu, resp. den odeslání šeku.
 4. Faktury zpracujeme pouze v případě, budou-li obsahovat objednací číslo uvedené na objednávce. Za všechny následky způsobené nedodržením této povinnosti je odpovědný dodavatel, pokud neprokáže, že za ně nenese odpovědnost.
 5. Právo na započtení a zadržovací právo nám přísluší v zákonném rozsahu.

§ 6 DODACÍ LHŮTA, VYŠŠÍ MOC, SMLUVNÍ POKUTA

 1. Dodací lhůty a termíny jsou pro dodavatele závazné. V případě, že dodavatel nezajistí své plnění během sjednané dodací lhůty nebo se dostane do prodlení, příslušejí nám veškerá zákonná práva, obzvláště pak možnost odstoupení od smlouvy a náhrada škody:
 2. Dodávka proběhne jako „DDP" dle Incoterms 2000. Zboží je třeba řádně zabalit.
 3. Dodavatel je povinen nás neprodleně písemně informovat v případech, nastanou-li nebo jsou-li mu známy okolnosti, ze kterých vyplývá, že nebude moci sjednané dodací lhůty a termíny dodržet.
 4. Při překročení lhůty provedení z důvodu vyšší moci můžeme od dodavatele požadovat dodávku / plnění později za původně sjednaných podmínek nebo po uplynutí přiměřené náhradní lhůty zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit, resp. ji vypovědět.
 5. Nedodání nezbytných podkladů, dat, materiálu a podobně z naší strany vylučuje zpoždění dodavatele pouze v případech, pokud je dodavatel písemně upomínal a neobdržel je během přiměřené lhůty.
 6. Je-li dodavatel ve zpoždění, můžeme vyžadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané netto ceny za každý pracovní den. Celkově však nesmí smluvní pokuta převýšit 5 % sjednané netto ceny. Jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu vedle plnění a jako minimální částku náhrady škody, kterou nám dodavatel dle zákonných předpisů dluží. Uplatnění dalších škod zůstává nedotčeno. Pokud zpožděnou dodávku přijmeme, můžeme požadovat smluvní pokutu pouze v případech, jestliže odpovídající výhradu vůči dodavateli uplatníme během 10 pracovních dnů od přijetí zpožděné dodávky.

§ 7 POSKYTNUTÍ ZÁRUKY, PRÁVA V PŘÍPADĚ NEDOSTATKŮ A PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

 1. Dodavatel ručí za skutečnost, že dodané zboží odpovídá smluvním ujednáním. To platí především pro funkčnost, rychlost provedení prací a přesnost, ale rovněž pro smluvně stanovené zdroje dodávek, receptury, specifikace nebo výrobní metody. Je povinen nás o plánovaných změnách informovat s takovým předstihem, abychom měli možnost kontroly vhodnosti změněného zboží a abychom si v případě nevhodnosti mohli eventuálně až do okamžiku zajištění jiných dodavatelských zdrojů objednat dostatečné zásoby smluvně stanoveného zboží, které by nám umožnily dále pokračovat v provozu. To platí především pro dodavatele surovin, pomocných a provozních materiálů.

  Stroje musejí být nabízeny v nejnovějším provedení, musejí odpovídat posledním poznatkům a aktuálnímu stavu techniky v oblasti strojírenství a musejí být zkonstruovány za použití normovaných strojních dílů dle DIN/EN. Všechny nabízené stroje, zařízení a přístroje musejí odpovídat zákonným ustanovením, obzvláště pak ochranným opatřením zákona o bezpečnosti zařízení, ustanovením norem DIN, EN a VDE, jakož i předpisům profesního sdružení, obzvláště pak bezpečnostním předpisům.
 2. Dodavatel softwaru také výslovně přebírá záruku za bezchybnost daného softwaru a jeho datové struktury a ručí za zajištění jeho duplicity.
 3. Dodavatel ručí za použití materiálů vhodných pro dané plnění, za správné a odborné provedení prací s přihlédnutím k nejnovějšímu stavu vědy a techniky
 4. Dodavatel výslovně ručí za kompletní shodu prodávaného zboží se vzorky, které dodal.
 5. Dodavatel je povinen dodávat nám pouze takové zboží, které je v souladu se všemi závaznými platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy a které nám umožňuje, abychom dodržovali předpisy v souvislosti s tímto zbožím bez dalších opatření.
 6. Dodavatel je odpovědný za svoji dodávku / plnění a jejich bezvadné provedení i v případech, kdy jsme jím předložené plány, výkresy, výpočty a ostatní prováděcí podklady podepsali, schválili, orazítkovali, resp. opatřili poznámkou "zkontrolováno" apod.
 7. Pro naše práva z důvodu věcných nebo právních vad dodaného zboží, sjednané montáže, dodaného montážního nebo provozního návodu, jakož i v případě jiného porušení povinností dodavatelem platí zákonné předpisy, pokud není dále uvedeno jinak.
  1. Oznámení vady z naší strany v rámci povinnosti prohlédnout si zboží ihned po nákupu a reklamační povinnosti dle §§ 377, 381 ObchZ je považováno za včasné a bez zbytečného prodlení, pokud je u dodavatele učiněno do dvou týdnů.
  2. Pokud je dodané zboží vadné, můžeme požadovat dodatečné plnění. Dodatečné plnění proběhne dle našeho výběru na náklady dodavatele odstraněním závady nebo dodáním zboží bez vady. Jestliže se jeden (1) pokus o dodatečné plnění dodavatele nezdařil, pokud dodavatel dodatečné plnění neoprávněně odmítl nebo nechal danou přiměřenou dodatečnou lhůtu marně uplynout, jsme oprávněni odstranit závadu sami, resp. zadat její odstranění třetí osobě a vzniklé náklady požadovat od dodavatele a vyžadovat na něm také přiměřenou zálohu. Právo na odstoupení od smlouvy a náhradu dalších škod zůstává kromě toho nedotčeno. Právo na odstranění vad vlastními silami neexistuje v případech, kdy je dodavatel dle zákonných předpisů oprávněn dodatečné plnění odmítnout.
  3. Jestliže není neprodlené odstranění závady možné z důvodu našich provozních podmínek, musí dodavatel bez odkladu zajistit provizorní nápravu, pokud náklady na ni nejsou v hrubém nepoměru k našemu zájmu na provizorní nápravě. Konečné odstranění závady je třeba provést, jakmile to umožní provozní podmínky v naší provozovně.
  4. V případech ohrožení provozní bezpečnosti a za účelem odvrácení nepoměrně vyšších škod, nebo pokud je dodavatel s odstraňováním závady ve zpoždění, jsme oprávněni odstranit danou vadu sami nebo ji nechat odstranit třetí osobou a požadovat náhradu nezbytných výdajů. Neprodleně budeme dodavatele informovat o výskytu obou výše uvedených případů, jakož i o druhu a rozsahu provedených opatření.
  5. Naše zákonné regresní nároky v rámci dodacího řetězce (§§ 478, 479 ObčZ) platí také v případech, kdy se věc na konci dodacího řetězce nepředává spotřebiteli, ale podnikatelskému subjektu. Možnost postihu dle §§ 478, 479 ObčZ může být uplatněna také tehdy, jestliže nám dodavatel nedodal vadné zboží, nýbrž vadné díly příslušenství nebo suroviny.
  6. Jak v případě náhradní dodávky, tak i v případě odstoupení od smlouvy můžeme dodavateli stanovit přiměřenou lhůtu, aby si vadné zboží vyzvedl. Po uplynutí této lhůty můžeme toto zboží při zachování ekonomických zájmů dodavatele na jeho náklady zpeněžit, např. volným prodejem, a získanou částku dodavateli vyplatit (v této souvislosti proti úhradě kupní ceny, resp. náhradní dodávky).
  7. Pokud je právo předmětem smlouvy, ručí dodavatel za jeho dodržení a právní nezávadnost na rozdíl od § 437 číslo 3 ObčZ týkajícího se náhrady škod a nákladů také tehdy, jestliže o závadě nevěděl nebo za ni nenesl odpovědnost.

§ 8 NÁHRADNÍ DÍLY, ZÁKAZNICKÝ SERVIS

 1. Dodavatel strojů je povinen
  1. mít na skladě náhradní díly dodávaného stroje po dobu odpovídající dvojnásobku doby životnosti daného stroje dle tabulky odpisů AfA německé daňové správy
  2. během platné záruční doby zajistit zákaznický servis, který bude v pracovních dnech k dispozici v obvyklých provozních hodinách

§ 9 PROMLČENÍ

 1. Vzájemné nároky smluvních stran jsou promlčeny dle zákonných předpisů, pokud není dále uvedeno jinak
 2. Na rozdíl od § 438 odst. 1 č. 3 ObčZ činí všeobecná promlčecí lhůta na věcné nebo právní vady 3 roky od dodání zboží. Kromě toho promlčecí lhůta u surovin, které se u nás zpracovávají do konečných produktů a v souladu s určeným účelem se používají pro stavbu, činí šest let.
 3. Na rozdíl od výše uvedeného bodu 2. a od § 438 odst. 1 č. 2 ObčZ činí všeobecná promlčecí lhůta na věcné nebo právní vady u staveb a věcí, které byly v souladu s určeným účelem použity pro stavbu a způsobily její závadnost, šest let od dodání zboží.
 4. Pokud k dodávce nedošlo, začíná promlčecí lhůta okamžikem vzniku nároku.
 5. Pro naše mimosmluvní nároky na náhradu škody, které souvisejí s nedostatky zboží, platí promlčecí lhůty obchodního práva a výše uvedených bodů 2. a 3. pouze jako minimální lhůty; v ostatních případech platí běžné zákonné promlčení (§§ 195, 199 ObčZ). To samé platí, pokud neexistují práva z odpovědnosti za vady prodané věci, dodavatel převzal záruku nebo úmyslně závadu zamlčel.
 6. Promlčení nároků z odpovědnosti za vady je také omezeno v případech, pokud dodavatel existenci dané závady sám prověřuje. Omezení promlčení je ukončeno až v okamžiku, kdy dodavatel písemně oznámí, že je jednání ukončeno, nebo nám zašle výsledek zkoušky nebo v případech, kdy dodavatel písemně odmítne pokračovat v odstraňování vady. Opětovné zahájení jednání, zkoušek nebo odstraňování závady vede znovu k omezení promlčení.

§ 10 AUTORSKÁ PRÁVA, PRŮMYSLOVÁ PRÁVA, PRÁVA K VYUŽITÍ DÍLA A UŽIVATELSKÁ PRÁVA

 1. Na plnění, které pro nás bylo vyrobeno nebo vyvinuto v rámci objednávky (např. výrobní prostředky, produkty, smluvní podklady, výkresy, konstrukce apod.) získáváme - pokud není v individuálních smlouvách výslovně uvedeno jinak - uhrazením sjednané a dlužné odměny minimálně časově a místně neomezené, nevýhradní a nepřenositelné právo k využití díla a uživatelské právo (které se neplatí zvlášť).
 2. Pokud není v individuálních smlouvách výslovně uvedeno jinak, nevztahuje se tato doložka na know-how, resp. znalosti nebo ochranná práva dodavatele, která měl před provedením objednávky nebo která vznikla pouze z důvodu dané objednávky.

§ 11 OCHRANNÁ PRÁVA TŘETÍCH OSOB

 1. Dodavatel ručí za skutečnost, že v souvislosti s jeho dodávkou nebyla porušena práva třetích osob ve Spolkové republice Německo a v našich exportních zemích, o kterých byl dodavatel při uzavírání smlouvy informován.
 2. Pokud by z těchto důvodů na nás uplatňovala nároky třetí osoba, je dodavatel povinen nás na písemné vyžádání z těchto nároků třetích osob vyvázat. Pokud by k tomuto vyvázání dodavatelem po uplynutí přiměřené lhůty nedošlo, jsme oprávněni se s třetí osobou dohodnout, obzvláště pak uzavřít smír a na náklady a na vrub dodavatele získat od třetí osoby souhlas ke smluvně sjednanému využívání daných předmětů dodávky a/nebo plnění.
 3. Povinnost dodavatele převzít odpovědnost a nahradit škody se vztahuje na všechny náklady (především na právní obhajobu, licenční poplatky, platby náhrady škody a jiné výdaje), které nám vzniknou ve spojení s nárokováním třetí osoby a s urovnáním této záležitosti. Dodavatel nám musí na vyžádání poskytnout podporu u soudu a na své náklady vstoupit do případných právních sporů.

§ 12 UCHOVÁNÍ V TAJNOSTI, VRÁCENÍ A VYUŽÍVÁNÍ PODKLADŮ

 1. Na všechny vyobrazení, výkresy, výpočty, modely a na všechny ostatní údaje, resp. podklady (dále jen "podklady"), které dodavateli předáme za účelem plnění smlouvy, si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Tyto podklady smí dodavatel používat výhradně pro výrobu na základě naší objednávky. Je povinen nám na vyžádání kdykoliv a neprodleně tyto podklady odevzdat, a to včetně všech opisů nebo kopií, jakož i v elektronické a/nebo digitální podobě. Po ukončení objednávky nám tyto podklady musejí být bez vyzvání vráceny.
 2. Pro podklady zhotovené dodavatelem dle našich údajů platí do samé jako v bodě 1. Veškeré tyto podklady musí označit poznámkou: „vypracováno pro Siniat". Dodavatel je povinen převést na nás neprodleně vlastnictví ke všem takto označeným podkladům. Připojení odpovídajícího projevu vůle se tímto zříkáme. Tímto převod vlastnictví dodavatelem přijímáme. Pokud a dokud má dodavatel tyto podklady v držení, vlastní je pro nás jako prostředník.
 3. Vůči třetím osobám je třeba zacházet s podklady, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jako s přísně důvěrnými a uchovávat je v tajnosti; není tomu tak pouze v případech, kdy s jejich zveřejněním vyjádříme předchozí výslovný souhlas. Povinnost uchování v tajnosti platí i po realizaci této smlouvy. Zaniká však v okamžiku, kdy se výrobní znalosti uvedené v předaných podkladech stanou všeobecně známými.
 4. Třetí osoby mohou být informovány o obchodních vztazích s námi pouze s naším souhlasem.

§ 13 ZADRŽOVACÍ PRÁVO A PRÁVO NA ZAPOČTENÍ

 1. Zadržovací právo dodavatele z důvodu případných pohledávek je vyloučeno, jinak je tomu pouze v případech, kdy se zadržovací právo zakládá na stejném smluvním poměru.
 2. Právo dodavatele na započtení pohledávek vůči nám je přípustné pouze do té míry, pokud se započítává pohledávka, která je nesporná, tzn. písemně uznaná nebo pravomocně rozhodnutá.

§ 14 POSKYTNUTÍ MATERIÁLU, VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 1. Pokud dodavateli poskytneme díly nebo materiál, zůstává toto zboží naším vlastnictvím. Zpracování nebo úprava dodavatelem je prováděna pro nás. V případě zpracování nebo spojení získáváme k nové věci spoluvlastnictví v poměru hodnoty námi dodaných věcí k jiným zpracovaným věcem v okamžiku jejich zpracování.
 2. Převod vlastnictví zboží na nás probíhá nepodmíněně a bez ohledu na vyplacení odpovídající úhrady. Vyloučeny jsou v každém případě všechny druhy rozšířené výhrady vlastnictví, takže jedna výhrada vlastnictví příp. účinně prohlášená dodavatelem vůči nám zajišťuje pouze platnost jednoduché výhrady vlastnictví.

  Převod vlastnictví zboží na nás probíhá nepodmíněně a bez ohledu na vyplacení odpovídající úhrady. Vyloučeny jsou v každém případě všechny druhy rozšířené výhrady vlastnictví, takže jedna výhrada vlastnictví příp. účinně prohlášená dodavatelem vůči nám zajišťuje pouze platnost jednoduché výhrady vlastnictví.

§ 15 RUČENÍ VÝROBCE

 1. Pokud je dodavatel odpovědný za škody na výrobku, je povinen vyvázat nás na první vyžádání z nároku na odškodnění třetích osob do té míry, pokud je příčina v jeho kompetenční a organizační oblasti a on sám ručí ve vnějším vztahu.
 2. V rámci své povinnosti zproštění odpovědnosti nám musí dodavatel uhradit také případné náklady dle §§ 683, 670 ObčZ, které vzniknou v souvislosti se stažením výrobků. O obsahu a rozsahu provedeného opatření ke stažení výrobků budeme dodavatele, pokud to bude možné a únosné, informovat a poskytneme mu možnost zaujmout stanovisko. Další zákonné nároky zůstávají nedotčeny.
 3. Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za vady výrobku na paušální pojistnou částku nejméně 2,5 mil. euro na každé poškození osob a majetku a toto pojištění mít stále uzavřené. Existenci pojistné ochrany nám musí dodavatel na vyžádání doložit.

§ 16 MÍSTO PLNĚNÍ, VOLBA PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, PÍSEMNÁ FORMA

 1. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je námi udaná dodací adresa současně místem plnění.
 2. Pro tyto Všeobecné nákupní podmínky a všechny právní vztahy mezi námi a dodavatelem platí právo Spolkové republiky Německo, s vyloučením všech mezinárodních a nadnárodních ustanovení, obzvláště obchodního práva OSN. Předpoklady a účinnost výhrady vlastnictví v náš prospěch podléhají oproti tomu právu příslušného místa uskladnění dané věci, pokud je dle tohoto volba ve prospěch německého práva nepřípustná nebo neúčinná.
 3. Je-li dodavatel obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond, je pro všechny přímé a nepřímé spory z tohoto smluvního vztahu příslušný výhradně soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Jsme však také oprávněni podat žalobu v místě plnění povinnosti dodání nebo v sídle dodavatele.


Stav: Kveten 2016

Inovativní, chytré a efektivní řešení

Zkoušené a certifikované řešení

Angažovaný v udržitelnosti výstavby