Naše VOP

§ 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE, ROZSAH PLATNOSTI

 1. Tyto VOP platí pro všechny naše obchodní vztahy s našimi obchodními partnery a odběrateli (dále jen: "zákazník"). Tyto VOP platí pouze tehdy, je-li zákazník podnikatelský subjekt (§ 14 ObčZ), právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond.
 2. Tyto VOP platí především pro smlouvy o prodeji a/nebo dodávkách movitých věcí (dále také jako: "zboží"), bez ohledu na to, zda toto zboží sami vyrábíme nebo je nakupujeme u subdodavatelů (§§ 433, 651 ObčZ). V případě smlouvy o dílo platí naše zákonná práva dle §§ 642, 643, 645 ObčZ odlišně od zákonné úpravy také tehdy, jedná-li se o zastupitelnou věc.
 3. Tyto VOP platí jako rámcová dohoda také pro budoucí obchodní vztahy s tím samým zákazníkem, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat.
 4. Naše VOP platí výhradně. Změny těchto VOP a jejich ustanovení musejí mít formu explicitní, individuální a písemné dohody. To se vztahuje především na platnost Všeobecných obchodních podmínek zákazníka. Ty se také nestanou součástí smlouvy tím způsobem, že naši dodávku zajistíme v souladu s VOP zákazníka. Ústní vedlejší ujednání jsou pro nás závazná pouze v případech, pokud je písemně potvrdíme

§ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Naše nabídky jsou nezávazné a otevřené. To platí také tehdy, pokud zákazníkovi poskytneme katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), popisy výrobků či jiné podklady, a to i v elektronické podobě; na tyto dokumenty si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva.
 2. Objednávka zboží zákazníkem je považována za závazný návrh smlouvy. Jsme oprávněni, přijmout tento návrh smlouvy do 3 kalendářních týdnů od doručení naší společnosti; povinnost jeho přijetí z naší strany neexistuje. Pokud k přijetí dojde po uplynutí této lhůty a pokud se zákazník proto necítí svým návrhem smlouvy vázán, musí nám to neprodleně písemně oznámit; v opačném případě je smlouva považována za uzavřenou.
 3. Je potřeba výslovné přijetí, které může být učiněno buď písemně (např. potvrzením objednávky) nebo dodáním zboží zákazníkovi. Je potřeba výslovné přijetí, které může být učiněno buď písemně (např. potvrzením objednávky) nebo dodáním zboží zákazníkovi.

§ 3 DODACÍ LHŮTA A ZPOŽDĚNÍ DODÁVKY

 1. Dodací lhůta se sjednává individuálně resp. ji uvádíme při přijímání objednávky. Pokud tomu tak není, činí dodací lhůta 4 kalendářní týdny od okamžiku uzavření smlouvy. Dodací lhůty začínají datem našeho konečného a kompletního potvrzení objednávky. Dodací lhůty jsou dodrženy, pokud je námi zboží ve stanovené lhůtě připraveno k vyzvednutí ze skladu , resp. při zaslání na přání zákazníka je ve stanovené lhůtě odesláno.
 2. Námi uvedená dodací lhůta je závazná pouze za předpokladu, že jsou vyjasněny všechny technické otázky a zákazník včas splnil veškeré kroky, které musí v daném případě učinit (např. poskytnutí prováděcích příkazů, úředních osvědčení nebo schválení).
 3. Pokud nemůžeme dodací lhůtu splnit z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (nedostupnost plnění), stanovíme novou dodací lhůtu, přiměřenou dané situaci. Jestliže není plnění k dispozici ani v rámci nové dodací lhůty, jsme oprávněni zcela nebo zčásti od smlouvy odstoupit; již poskytnuté protiplnění ze strany zákazníka neprodleně uhradíme. Za případ nedostupnosti plnění je v tomto smyslu považováno především zpožděné zajištění vlastních dodávek našimi subdodavateli, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací obchod.
 4. Začátek našeho zpoždění dodávek se stanovuje dle zákonných předpisů. V každém případě je však nezbytná upomínka od zákazníka.

  Pokud se dostaneme do zpoždění s dodávkami, může zákazník požadovat paušální náhradu své škody způsobené prodlením. Paušální náhrada škody činí za každý ukončený kalendářní týden prodlení 0,5 % z netto ceny (hodnoty dodávky), nejvýše však 8 % z hodnoty dodávky pozdě dodaného zboží. Nám zůstává vyhrazena možnost doložení skutečnosti, že zákazníkovi žádná škoda nevznikla, nebo že mu vznikla škoda podstatně nižší, než je daná paušální částka. Další práva zákazníka existují pouze s přihlédnutím k § 9 těchto VOP.

§ 4 DODÁNÍ, PŘECHOD RIZIK, PŘEVZETÍ, PRODLENÍ PŘI PŘEVZETÍ, BALENÍ

 1. Pokud není dohodnuto jinak, probíhá dodání ze závodu nebo expedičního skladu, které jsou také místem plnění. Na vyžádání zákazníka se zboží zašle na jiné místo určení (zaslání předmětu koupě na jiné místo, než je místo plnění). Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky a částečná plnění, pokud je to pro zákazníka únosné a pokud je dostatečně brán ohled na jeho oprávněné zájmy.
 2. Riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení kvality zboží přechází na kupujícího, a to i v případě dílčích dodávek, nejpozději při jpředání zákazníkovi, přepravci, dopravci nebo osobě či společnosti, které jsou pověřeny zasláním zboží. Pokud se dodávka nebo plnění zpozdí z důvodu okolností na straně zákazníka, přechází riziko na zákazníka okamžikem oznámení, že je zboží připraveno k odeslání.
 3. Pokud je dohodnuto převzetí, je toto rozhodující pro přechod rizika. Také v ostatních případech platí pro sjednané převzetí obdobně zákonné předpisy práva upravující smlouvu o dílo.
  Pro předání, resp. převzetí nehraje roli, je-li zákazník s převzetím v prodlení.
 4. Pokud se zákazník dostane do prodlení při převzetí, zanedbá svoji součinnost nebo se naše dodávky zpozdí z jiného důvodu na straně zákazníka, jsme oprávněni požadovat náhradu takto vzniklé škody včetně vícenákladů (např. skladovacích nákladů).
 5. Pokud je zboží zasíláno na paletách, tak se tyto palety účtují a pouze v případě bezplatného vrácení v nepoškozeném stavu (kontrola a prověření použitelnosti palet probíhá v našich závodech) jsou uhrazeny formou příslušného dobropisu.
 6. Zpětný odkup námi dodaného standardního zboží bez závad je vyloučen. Pokud budeme ve výjimečných případech se zpětným odkupem zboží bez závad souhlasit, proběhne úhrada pouze tehdy, jestliže se přesvědčíme, že je možné dané zboží opět použít bez omezení. Přepravní náklady za odkoupené zboží jdou na účet zákazníka.

§ 5 CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pokud není v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí ceny z našeho ceníku ke dni uzavření smlouvy, a to vždy v eurech s připočtením zákonné daně z přidané hodnoty a ve vnitrozemí (bez ostrovů) buď vyplaceně do vagonu přijímací stanice nebo vyplaceně do nákladního auta na staveniště nebo do skladu. Za základ se přitom berou plné vagonové zásilky, resp. nákladní vlaky s nejméně 24 t hmotnosti nákladu (u autojeřábů v závislosti na konstrukci částečně méně). "Vyplaceně do vagonu přijímací stanice" znamená, že poplatky za přistavení vagonu, vážné, dovozné u kusových zásilek apod. jde na účet příjemce. "Vyplaceně do nákladního auta na staveniště nebo do skladu" znamená dodání bez vykládky; náklady na vykládku jdou na účet příjemce.
 2. Pokud je zboží na přání zákazníka zasláno ve speciálním obalu nebo na hranolech nebo na speciálně označených vratných paletách, budou tyto náklady vyúčtovány zvlášť dle platného ceníku. Zákazník nám může vratné palety, které obdržel při odběru zboží, vrátit v nepoškozeném stavu a pro nás bez poplatků proti dobropisu na odpovídající částku dle ceníku. Toto však vždy pouze do vyrovnání účetního zůstatku (výdaje/vratky), který pro něj vedeme, k okamžiku vrácení. Při zjišťování účetního zůstatku se berou v úvahu pouze výdaje během posledních 12 měsíců.
 3. V případě osobního odběru bude dopravné uhrazeno dle našich platných podmínek proplácení, které vám na vyžádání zašleme. Obalový materiál se nebere při zjišťování přepravované hmotnosti v úvahu - dopravné se platí výhradně za hmotnost zboží.
 4. Pokud dojde po uzavření smlouvy, avšak před dodáním, k podstatné změně nákladových faktorů (např. zvýšením ceny surovin, materiálových nákladů, směnného kurzu apod.), jsme oprávněni provést odpovídající úpravu cen; tuto úpravu nemůžeme provést pouze v případě, že byly naše ceny při uzavření smlouvy výslovně označeny jako pevné.
 5. Naše faktury musejí být uhrazeny bez srážky do 30 dnů od data vystavení faktury (pokud nebylo dohodnuto jinak). Při platbě do 8 dnů od data vystavení faktury poskytujeme skonto ve výši 3 % a při okamžitém odepsání z bankovního účtu ve výši 4 % z účtované částky. Námi vystavené dobropisy, kromě bonusových dobropisů, je třeba snížit o výši skonta, která je samostatně uvedena na dobropisu. Ke splnění platebního závazku zákazníka dochází připsáním na náš uvedený bankovní účet; v ostatních případech platí jako platební místo pro plnění Oberursel.
 6. Směnky, šeky či jiné poukázky přijímáme pouze po předchozí písemné dohodě a pouze z důvodu plnění. Výdaje a náklady, jakož i riziko za jejich včasné předložení a včasnou protestaci jdou výhradně na účet zákazníka.
 7. Pokud zákazník nezaplatí včas, úročí se kupní cena po dobu prodlení dle platné zákonné sazby úroků z prodlení. Vyhrazujeme si uplatnění další škody z prodlení. Vůči obchodníkům zůstává náš nárok na obchodní úrok po splatnosti nedotčen (§ 353 ObchZ).
 8. Zákazníkovi náleží právo na započtení nebo zadržovací právo pouze do té míry, pokud je protinárok pravomocně stanoven nebo námi uznán. V případě závad u dodávky zůstává § 7 číslo 8 nedotčen.

§ 6 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 1. Až do celkového zaplacení všech našich současných a budoucích pohledávek z kupní smlouvy a běžného obchodního styku (zajištěné pohledávky) si vyhrazujeme vlastnictví k prodanému zboží.
 2. Zboží nacházející se pod výhradou vlastnictví se nesmí až do celkového zaplacení zajištěných pohledávek zastavovat třetím osobám, ani poskytovat jako jistina. Zákazník nás musí neprodleně písemně informovat, pokud třetí osoby získají přístup ke zboží, které nám patří.
 3. V případě chování zákazníka v rozporu se smlouvou, obzvláště při nezaplacení splatné kupní ceny, jsme oprávněni od smlouvy dle zákonných předpisů odstoupit a požadovat zboží na základě výhrady vlastnictví a odstoupení. Pokud zákazník nezaplatí kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, jestliže jsme zákazníkovi předtím bez výsledku poskytli přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud není toto poskytnutí lhůty dle zákonných předpisů nutné.
 4. Zákazník je oprávněn zboží nacházející se pod výhradou vlastnictví v rámci řádné obchodní činnosti dále prodat a/nebo zpracovat. V tomto případě platí ještě tato ustanovení:
  1. Výhrada vlastnictví se vztahuje také na výrobky, které vzniknou zpracováním, smícháním nebo spojením našeho zboží do jeho plné hodnoty, přičemž my jsme považováni za výrobce. Pokud při zpracování, smíchání nebo spojení se zbožím třetích osob zůstane zachována výhrada vlastnictví třetí osoby, získáváme spoluvlastnictví v poměru účetních hodnot zpracovaného, smíchaného nebo spojeného zboží. Dále pro vzniklý výrobek platí to samé jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
  2. Pohledávky vůči třetím osobám, vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobku, nám zákazník postupuje již nyní celé, resp. ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu dle výše uvedeného bodu 4.1 jako záruku. Toto postoupení přijímáme. Povinnosti zákazníka uvedené pod bodem 2. platí také vzhledem k postoupeným pohledávkám.
  3. K inkasu pohledávek je kromě nás oprávněn i zákazník. Zavazujeme se pohledávku neinkasovat, pokud zákazník plní své platební povinnosti vůči nám, není v prodlení s platbami, není podán návrh na zahájení konkurzního řízení a v rámci jeho schopnosti plnění nejsou žádné jiné problémy. Jestliže tomu tak není, můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, aby nám poskytl všechny údaje potřebné pro inkaso, aby nám vydal příslušné podklady a dlužníka (třetí osobu) informoval o postoupení.
  4. Pokud hodnota zajištění přesáhne naše pohledávky o více než 20 %, uvolníme na žádost zákazníka zajištění dle naší volby.

§ 7 NÁROKY ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1. Pro práva zákazníka z důvodu věcných nebo právních vad (včetně chybné nebo neúplné dodávky, jakož i neodborné montáže nebo chybného montážního návodu) platí zákonné předpisy, pokud není dále uvedeno jinak.
 2. Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda o vlastnostech zboží. Za dohodu o vlastnostech zboží jsou považovány naše jako takové označené popisy výrobků, které jsou zákazníkovi poskytovány před objednáním nebo se stávají součástí smlouvy stejným způsobem jako tyto VOP. Změny nezbytné pro použitelnost zboží, např. technického či optického rázu, zůstávají vyhrazeny a nezakládají odchylku od dohodnutých vlastností.
 3. S dohodou o vlastnostech zboží není spojen žádný příslib garance. Zvláštní záruky přebíráme pouze na základě samostatné, výslovné a písemné dohody, která upravuje obsah a rozsah záruky nezávisle na těchto VOP a na zákonných právech zákazníka.
 4. Pokud nebyla uzavřena dohoda o vlastnostech, je zboží považováno za výrobek bez věcných vad, jestliže je vhodné k plánovanému použití dle smlouvy. Dodatkem k zákonným ustanovením je zboží kromě toho považováno za výrobek bez věcných vad, pokud vykazuje vlastnosti, které může zákazník očekávat dle našeho popisu daného výrobku; přitom stačí, pokud je zákazníkovi popis výrobku předán po uzavření smlouvy (především společně se zbožím). Za veřejná vyjádření jiných výrobců nebo dalších třetích osob (např. za jejich reklamní sdělení) neručíme.
 5. Nároky zákazníka z odpovědnosti za vady předpokládají, že splnil svoji zákonnou povinnost prohlédnout si zboží ihned po nákupu a svoji reklamační povinnost (§§ 377, 381 ObchZ). V případě, že se při kontrole nebo později projeví nějaká závada, je třeba nás o tom neprodleně informovat. Za neprodlené považujeme oznámení do dvou týdnů. Nezávisle na povinnosti prohlédnout si zboží ihned po nákupu a na reklamační povinnosti musí zákazník písemně oznámit zjevné vady (včetně chybné nebo neúplné dodávky) během dvou týdnů od dodání. Pro dodržení stanovené lhůty stačí včasné odeslání daného oznámení. Každé oznámení musí mít písemnou formu. Pokud zákazník výše uvedené oznámení závady neprovede, je naše ručení za nenahlášenou závadu vyloučeno.
 6. Jestliže závadu způsobil výhradně nebo z větší části zákazník nebo třetí osoba, jsou nároky z vad vyloučeny.
 7. Pokud je dodaná věc vadná, můžeme zvolit, zda poskytneme dodatečné plnění odstraněním závady (oprava) nebo dodáním zboží bez vady (náhradní dodávka). Naše právo odmítnout zvolený způsob dodatečného plnění v rámci zákonných předpokladů zůstává nedotčeno. Výdaje nutné k zajištění dodatečného plnění, obzvláště pak přepravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady, neseme my. Zákazník nám na dlužné dodatečné plnění musí poskytnout dostatek času a příležitostí, obzvláště možnost předat reklamované zboží ke kontrole nebo - pokud to není proveditelné s přiměřenými náklady - zajistit nám přístup ke zboží. V případě dodatečného plnění formou náhradní dodávky máme právo požadovat vadné zboží od zákazníka dle zákonných předpisů zpět.
 8. Jsme oprávněni spojit dlužné dodatečné plnění s podmínkou, aby nám zákazník před dodatečným plněním zaplatil část kupní ceny v poměru k závadě.
 9. V případech ohrožení provozní bezpečnosti a za účelem odvrácení nepoměrně vyšších škod je zákazník po předchozí dohodě s námi oprávněn odstranit danou vadu sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou a požadovat náhradu nezbytných výdajů. Neprodleně nás bude informovat o způsobu a rozsahu provedených opatření. Právo na odstranění vad vlastními silami neexistuje dáno v případech, kdy jsme byli oprávněni příslušné dodatečné plnění dle zákonných předpisů odmítnout.
 10. Pokud se dodatečné plnění nezdaří nebo pokud lhůta pro dodatečné plnění určená zákazníkem marně uplyne, resp. jestliže je dle zákonných předpisů zbytečná, může zákazník od kupní smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. Právo na odstoupení neexistuje v případě nezávažné závady. Při prohlášení o odstoupení od smlouvy, resp. o snížení ceny odpadá nárok zákazníka na dodatečné plnění.
 11. Nároky zákazníka na náhradu škody, resp. na náhradu zbytečných výdajů existují pouze dle § 9, v ostatních případech jsou vyloučeny.

§ 8 POŽADOVÁNÍ NÁHRADY NA DODAVATELI

 1. Pokud je nově vyrobené zboží, které jsme dodali zákazníkovi, dále prodáno jinému spotřebiteli, platí pro nároky zákazníka z odpovědnosti za vady dodatkem k výše uvedenému § 7 tato ustanovení a také zákonné předpisy.
 2. Zákonná presumpce, že závada existovala již při přechodu rizika na zákazníka (§§ 478 odst. 3, 476 ObčZ), neplatí kromě zákonem upravených případů také tehdy, když mezi přechodem rizika na zákazníka a přechodem rizika na odběratele zákazníka je časový odstup delší než šest měsíců.
 3. Právo zákazníka na dodatečné plnění dle § 7 bodu 7 platí dle těchto pravidel: Zákazník od nás může požadovat druh dodatečného plnění, které svému odběrateli v daném případě dluží - s přihlédnutím k zákonnému a smluvnímu právu zákazníka na odmítnutí; právo na výběr nemáme. Zákazník je oprávněn postoupit tento nárok na dodatečné plnění svému odběrateli, avšak pouze pro plnění a/nebo zajištění, tzn., aniž je dotčeno jeho následné ručení vůči odběrateli. Postoupení namísto plnění je neúčinné. Naše právo odmítnout tento způsob dodatečného plnění v rámci zákonných předpokladů zůstává nedotčeno.
 4. Pokud jsme se se zákazníkem dohodli na ekvivalentní kompenzaci ve smyslu § 478 odst. 4 ObčZ, je nárok na náhradu výdajů, které musel uhradit ve vztahu ke svému odběrateli(§ 478 odst. 2 ObčZ), vyloučen.

§ 9 JINÉ RUČENÍ

 1. Pokud z těchto VOP včetně následných ustanovení nevyplývá nic jiného, ručíme v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností dle platných zákonných předpisů.
 2. U náhrady škody ručíme – bez ohledu na právní důvod - pouze
  • v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti jednající osoby nebo
  • v případě ohrožení života, tělesného poškození nebo ohrožení zdraví nebo
  • v případě závažného porušení smluvní povinnosti; v tomto případě je naše ručení omezeno na výši předvídatelné, typické škody.
 3. Omezení odpovědnosti uvedené v bodě 2 neplatí,
  • pokud úmyslně závadu zamlčíme nebo
  • převezmeme ručení za vlastnosti zboží a
  • pokud se týká nároků zákazníka dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 4. Z důvodu porušení povinnosti, která není závadou, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět pouze tehdy, pokud jsme tuto povinnost porušili my.
 5. Neomezené právo zákazníka vypovědět smlouvu (obzvláště dle §§ 651, 649 ObčZ) je vyloučeno. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď musejí mít písemnou formu. Jinak platí zákonné předpoklady a právní následky.

§ 10 PROMLČENÍ

 1. Vzájemné nároky smluvních stran jsou promlčeny dle zákonných předpisů, pokud není dále uvedeno jinak.
 2. Na rozdíl od § 438 odst. 1 č. 3 ObčZ činí všeobecná promlčecí lhůta pro nároky z důvodu věcných nebo právních vad jeden rok od dodání. Pokud je dohodnuto převzetí, začíná promlčení okamžikem převzetí.

  Nároky z právních vad nejsou promlčeny, jestliže může třetí osoba uplatnit své právo (kvůli promlčení) vůči zákazníkovi.
 3. U staveb a nově vyrobených věcí, které byly v souladu s určeným účelem použity pro stavbu a způsobily její závadnost, platí zákonná promlčecí lhůta (§ 438 odst. 1 č. 2 ObčZ).
 4. Výše uvedené promlčecí lhůty platí také u požadování náhrady na dodavateli dle předchozího § 9; nedotčena zde zůstává zákonná promlčecí lhůta pro nároky na náhradu výdajů (§§ 478 odst. 2, 479 odst. 1, odst. 3 ObčZ), jakož i zákonné bránění promlčení (§ 479 odst. 2, odst. 3 ObčZ).
 5. Ve všech případech zde zůstávají nedotčena také zákonná ustanovení týkající se záměrného jednání (§ 438 odst. 3).

§ 11 VOLBA PRÁVA, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, MÍSTO PLNĚNÍ

 1. Pro tyto VOP a všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem platí právo Spolkové republiky Německo, s vyloučením všech mezinárodních a nadnárodních (smluvních) právních řádů, obzvláště obchodního práva OSN. Předpoklady a účinnost výhrady vlastnictví dle § 6 podléhají oproti tomu právu příslušného místa uskladnění dané věci, pokud je dle tohoto volba ve prospěch německého práva nepřípustná nebo neúčinná.
 2. Je-li zákazník obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond, je pro všechny přímé a nepřímé (i mezinárodní) spory z tohoto smluvního vztahu příslušný výhradně soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Jsme však také oprávněni podat žalobu v sídle soudu zákazníka.
 3. Místem plnění pro naše dodávky a služby je pro obě strany místo našeho dodavatelského závodu nebo expedičního skladu; pro platby sídlo našeho odbytu Etex Poland sp. z o.o., Oberursel.

Stav: Kveten 2016

Inovativní, chytré a efektivní řešení

Zkoušené a certifikované řešení

Angažovaný v udržitelnosti výstavby