INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Tato informace o ochraně osobních údajů má za cíl informovat uživatele o osobních údajích uživatele, které Etex Poland sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Przecławska 8 (03-879) zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem ve Varšavě, XIV. hospodářský odbor NSŘ pod č. 0000046388 (působící jako správce údajů, dále uváděná jako „správce údajů“) shromažďuje prostřednictvím webových stránek www.siniat.cz  a představuje vysvětlení, proč správce údajů shromažďuje a zpracovává takovéto osobní údaj, na jakém právním základu a jakým způsobem zpracovává osobní údaje, které uživatel správci údajů zpřístupní, a jaké osobní údaje správce údajů poznává během návštěvy uživatele na webových stránkách. Používání webových stránek uživatelem znamená přijetí této informace o ochraně údajů.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uživatele na základě poskytnutého souhlasu uživatele nebo na

  • v rozsahu a za účelem nezbytným k navázání, formování obsahu smlouvy, její změny nebo rozvázání a správné realizace služeb poskytovaných elektronickou cestou,
  • v rozsahu a za účelem nezbytným k plnění opodstatněných zájmů (právně ospravedlněných cílů), zpracování nenarušuje práva a svobodu osoby, které se údaje týkají.

Kdykoliv je základem pro zpracování osobních údajů uživatele souhlas poskytnutý uživatelem, přísluší uživateli právo odvolat kdykoliv tento souhlas bez vlivu na souhlas s oprávněním zpracovat údaje před odvoláním souhlasu.

Shromažďované osobní údaje

Správce osobních údajů shromažďuje osobní údaje související s uživatelem (dále jen „osobní údaje“) dvěma způsoby:

  • registrací a zasláním informací, které se uživatel rozhodne uvést na některých webových stránkách. Informace označené symbolem „*” musí být předávány za účelem umožnění správci údajů realizovat níže uvedené požadavky související se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje shromážděné přímo od uživatele zahrnují [jméno a příjmení, datum narození nebo věk, občanství, bydliště nebo sídlo, soukromá nebo firemní emailová adresa, soukromé nebo firemní číslo mobilního telefonu nebo jiné telefonní číslo, aktivita, pozice, titul, zpráva, nebo jiné osobní údaje či kontaktní informace předané uživatelem správci údajů. Správce údajů může rovněž požádat uživatele o komentáře, podněty nebo jiné informace související s webovými stránkami, výrobky nebo službami či firmou správce údajů. Správce osobních údajů může požadovat sdělení jiných uvedených typů informací v souvislosti se soutěžemi, loteriemi, jinými akcemi nebo jinými marketingovými činnostmi, včetně zasílání textových obsahů, videí nebo audio.
  • pomocí souborů cookie. Více informací ohledně cookies naleznete níže.

Používání osobních údajů

Osobní údaje uživatele budou používány výhradně v takovém rozsahu, aby mohl správce údajů:

  • odpovídat na přímé žádosti uživatele v souladu s popisem uvedeným v době, kdy správce údajů shromažďuje osobní údaje uživatele nebo sdělí uživateli jiným způsobem před použitím osobních údajů uživatele;
  • spravovat používání webových stránek uživatelem včetně účasti uživatele v daném čase v soutěžích, loteriích, jiných akčních nabídkách nebo jiných marketingových činnostech;
  • zasílat uživateli emaily nebo jiné marketingové informace týkající se vybraných značek, přidružených subjektů a/nebo partnerů správce údajů, se kterými správce údajů organizuje společné akce nebo programy, a které mohou uživatele zajímat, zasláním elektronicky / korespondencí / textovými zprávami (pod podmínkou, že uživatel správci údajů/přidruženým subjektům a/nebo partnerům správce údajů poskytl předchozí jasný souhlas s takovými činnostmi, pokud je to vyžadováno na základě závazných právních předpisů).

Správce údajů může spojovat osobní údaje zaslané uživatelem s jinými osobními údaji, které správce údajů získal o uživateli ke stejnému účelu z jiných zdrojů, rovněž pokud uživatel zpřístupnil správci údajů osobní údaje uživatele na jiných místech nebo prostřednictvím jiného média (jako jsou platformy sociálních sítí). Tyto zdroje zahrnují: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter.

Správce údajů nemůže používat osobní údaje uživatele k novým účelům, které nebyly stanoveny v těchto Informacích o ochraně osobních údajů, s výjimkou situací, kdy platí příslušná zákonná povolení v tomto rozsahu. Před použitím osobních údajů k jiným účelům je správce údajů vždy povinen informovat uživatele o takové změně v těchto Informacích o ochraně osobních údajů. V případě činností na základě souhlasu uživatele nebude správce údajů zpracovávat osobní údaje uživatele k těmto novým účelům, aniž by k tomu od uživatele neobdržel předchozí souhlas.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Správce údajů nebude shromažďovat ani zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů týkajících se uživatele. Zvláštní kategorie osobních údajů zahrnují údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo jiné přesvědčení podobného charakteru, příslušnost k odborům, genetické údaje, biometrické údaje umožňující jednoznačnou fyzickou identifikaci osoby, informace na téma zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace.

Přímý marketing

Správce údajů nebude osobní údaje uživatele používat k přímému marketingu bez předchozího jasného souhlasu uživatele, s výjimkou případů, kdy je to dovoleno na základě platné legislativy.

Pokud se uživatel kdykoliv rozhodne, že již nechce dostávat jakékoliv obchodní nebo propagační informace od správce údajů, může uživatel bezplatně, a aniž by byl povinen uvést důvody, odmítnout účast v jakýchkoliv přímých marketingových kampaních a odmítnout další zpracování svých osobních údajů pro takové účely zasláním zprávy na správce údajů elektronicky na adresu daneosobowe@etexgroup.com s uvedením sdělení o „rezignaci“ v předmětu elektronické zprávy uživatele. Uživatel může eventuálně použít postup pro odmítnutí obsažený v propagačních zprávách, které dostává od správce údajů.

Všimněte si, že odmítnutí dostávat propagační zprávy od správce údajů nezabrání uživateli dostávat informace související s jakoukoliv smlouvou, kterou uživatel se správcem údajů uzavřel.

Automatizované přijímání rozhodnutí

Správce údajů nebude používat automatizované rozhodovací procesy, včetně profilování, ledaže to dovoluje platná legislativa. V takovém případě bude správce údajů informovat uživatele o logice související s rozhodnutím, ale také o významu a pozdějších důsledcích takového zpracování údajů uživatele správcem údajů.

Zpřístupňování osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce údajů nezpřístupní osobní údaje uživatele jakýmkoliv třetím stranám a nezveřejní osobní údaje, pokud se takové předání nebude opírat o konkrétní souhlas uživatele nutný k realizaci smlouvy uzavřené mezi uživatelem a správcem údajů, nebo pokud je takové předávání osobních údajů jiným způsobem povoleno nebo závazné na základě platné legislativy nebo na základě nařízení správního či soudního orgánu.

Správce údajů zašle osobní údaje uživatele na následující odběratele: (přidružené subjekty, partneři, dodavatel hostingových služeb, dodavatel atp.)].

Všimněte si, že v případě, že jsou osobní údaje uživatele předávány na zpracující subjekty nebo třetí strany nacházející se mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, které Evropská komise nepovažuje za země se vhodnou úrovní ochrany osobních údajů, zaručí správce údajů aplikaci příslušných opatření v souladu se závaznými předpisy tuzemského a evropského práva v rozsahu ochrany osobních údajů. Uživatel může získat kopii příslušných zajištění nebo informace týkající se toho, kde byly takové kopie zpřístupněny, zasláním elektronické zprávy na adresu daneosobowe@etexgroup.com.

Používání cookies

Soubory cookie jsou malé textové soubory umísťované v počítači uživatele nebo jiném zařízení z webových stránek, které navštěvuje uživatel. Jsou běžně používány pro zvýšení výkonu nebo práce webových stránek, ale i pro předávání informací majitelům webových stránek.

Všeobecné informace o používání souborů cookie

Tento web používá soubory cookie k analýze používání webových stránek uživatelem v rámci Google Analytics, k aktivaci funkce sociální interakce s obsluhovanými vnějšími sociálními sítěmi.]. Když uživatel navštíví naše webové stránky poprvé, zobrazí hlavní stránka informace k soukromí a příslušné sdělení týkající se souhlasu s používáním souborů cookie prostřednictvím „banneru na téma souborů cookie“. V případě, že uživatel aktivně pokračuje s používáním webových stránek a používání souborů cookie aktivně neodmítne, poskytuje uživatel souhlas s používáním souborů cookie, a takovýto souhlas bude uložen v prohlížeči uživatele tak, aby nebylo nutno opakovat tyto informace na každé webové stránce. V případě, že v prohlížeči chybí souhlas uživatele (např., pokud uživatel odstranil soubor cookie), se „banner na téma souborů cookie“ s informací o ochraně osobních údajů zobrazí znovu před dalším navštívením webových stránek uživatelem. Správce údajů může nainstalovat a používat určité technicky nutné soubory cookie, které nevyžadují předchozí souhlas uživatele. Správce údajů může rovněž využít dočasné soubory cookie, které jsou automaticky odstraňovány po ukončení návštěvy uživatele a které nevyžadují předchozí souhlas uživatele. Ostatní soubory cookie (takové, jako cookie opravující navigaci zaznamenáním zjištěných údajů – díky čemu uživatel nemusí takové údaje zadávat opakovaně při každém připojení – a upravení obsahu webových stránek podle preferencí uživatele) mohou být instalovány a využívány na základě souhlasu uživatele. [OBSAH USTANOVENÍ PODLÉHÁ BUDOUCÍM REGULACÍM EU OHLEDNĚ SOUKROMÍ V ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI] Uživatel nalezne v níže uvedené tabulce všechny podstatné informace ohledně souborů cookie používané těmito webovými stránkami.

Doplňující informace ohledně konkrétních souborů cookie

S ohledem na to, že správce údajů aktivoval anonymizaci předávaných IP adres[1], Google před takovým předáním zkrátí / anonymizuje poslední oktet IP adresy v členských státech EOG. Úplná IP adresa je zasílána a zkracována servery Google v USA výhradně ve výjimečných případech. Google používá tyto informace k posouzení, jak uživatel používá webové stránky, k tvorbě daných raportů ohledně webové aktivity pro správce údajů a poskytování jiných služeb souvisejících s webovou aktivitou a používáním internetu pro správce údajů. Google je povinen nespojovat IP adresu uživatele s jinými údaji uchovávanými Googlem. Více informací ohledně uživatelských podmínek a ochrany osobních údajů můžete nalézt na internetových stránkách http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Všimněte si, že na těchto webových stránkách je kód Google Analytics doplňován o „anonymizovanou IP adresu" pro zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. skrytí IP adres).

Jak zabránit ukládání souborů cookie

Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie tak, že si příslušně upraví používaný prohlížeč.  Většina internetových prohlížečů samozřejmě umožňuje kontrolu většiny souborů cookie nastavením prohlížeče. Více informací, jak zabránit ukládání souborů cookie, můžete najít na stránkách http://www.allaboutcookies.org.

V takovém případě však některé vlastnosti webových stránek nemusí správně fungovat a některé webové funkce nemusí být uživateli dostupné.

Jak odstranit/deaktivovat soubory cookie

Pro odstranění/deaktivaci všech souborů cookie uložených na počítači uživatele umožňuje většina internetových prohlížečů uživateli zcela vypnout používání souborů cookie nebo odstranit soubory cookie uložené uvedenými doménami/webovými stránkami. Více informací na toto téma získáte na stránkách nápovědy prohlížeče uživatele:

Uživatel může Googlu zabránit shromažďování a používání údajů (soubory cookie a IP adresy) v případě každé webové stránky, kterou uživatel navštíví, především stažením a nainstalováním prohlížecího modulu dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Uživatel může rovněž důrazně odmítnout používání nástroje Google Analytics na těchto webových stránkách liknutím na níže uvedený odkaz. Soubor cookie s rezignací bude uložen na počítači, což zabrání budoucímu stahování tohoto údaje v případě navštívení těchto webových stránek uživatelem:<a href=“javascript:gaOptout()“>Deaktivace nástroje Google Analytics</a>.

Zpřístupnění v sociálních médiích

S ohledem na ochranu osobních údajů se správce údajů cíleně rozhodl nevyužívat přímé moduly sociálních sítí na svých webových stránkách. Namísto toho používá správce údajů alternativní technické řešení, které umožňuje uživateli rozhodnout se, zda a kdy předá údaje na operátory sociálních sítí. To znamená, že když uživatel navštíví webové stránky, nebudou údaje nikdy automaticky zasílány na sociální síť. Jen v tom případě, že uživatel sám aktivně klikne na příslušné tlačítko, se internetový prohlížeč, který uživatel používá, spojí se servery sociální sítě, tzn. kliknutí na daný prvek. Následně označí kliknutí na ikonu sociální sítě souhlas uživatele s připojením prohlížeče uživatele se servery sociální sítě a zasláním údajů o uživateli na tohoto operátora sociální sítě, nezávisle na tom, zda je uživatel odběratelem této sociální sítě.

Správce údajů nemá vliv na charakter nebo rozsah údajů, které mohou následně sociální sítě shromažďovat. Informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů, dalšímu zpracování a využívání údajů sociálními sítěmi a ohledně práv uživatele ve věci ochrany osobních údajů a příslušných konfiguračních nastavení můžete nalézt v příslušných směrnicích týkajících se soukromí na sociálních sítích.

Odkazy na externí internetové stránky

V některých oblastech těchto webových stránek může správce údajů zpřístupnit odkazy na externí internetové stránky, které nepodléhají ustanovením těchto Informací o ochraně údajů. Tyto odkazy jsou zpřístupňovány pro pohodlí uživatele; všimněte si však, že správce osobních údajů neprovádí kontrolu těchto třetích stran nebo jejich internetových stránek, a že tyto externí internetové stránky budou podléhat jiným informacím o ochraně osobních údajů ve věci údajů shromažďovaných od uživatele, jakmile se uživatel ocitne na těchto externích internetových stránkách. Správce údajů vybízí uživatele k pečlivému přečtení informací o ochraně údajů všech internetových stránek před předáním informací umožňujících osobní identifikaci.

Doba ukládání údajů

Správce údajů uloží osobní údaje uživatele výhradně tak dlouho, jak je nutné pro realizaci účelů uvedených výše nebo v souladu se zákonnými požadavky.

Bezpečnost a důvěrnost

Správce údajů zavedl technická a organizační opatření v souladu se standardními profesními praktikami za účelem zajištění příslušné úrovně bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Nicméně bezpečnost vyžaduje úsilí od všech zúčastněných subjektů. Správce údajů tedy vybízí uživatele k účasti v těchto činnostech podniknutím příslušných bezpečnostních opatření uživatelem, včetně používání silných hesel a zachování v tajnosti všech jmen uživatelů a hesel (v jednotlivých případech).

Používání webových stránek dětmi

Tento internetový web není určen pro děti mladší 16 let, ani se na ně nezaměřuje. Správce údajů vědomě neshromažďuje jakékoliv informace od takovýchto osob. Pokud je uživatel toho názoru, že dítě uživatele zpřístupnilo správci údajů osobní údaje, kontaktujte prosím správce údajů na adrese daneosobowe@etexgroup.com.

Práva uživatele

Uživatel může kdykoliv využít právo uživatele požadovat přístup k údajům a právo na jejich opravu a, podle daného případu, odstranění všech osobních údajů týkajících se uživatele. Uživatel může rovněž podat námitku vůči zpracování nebo požadovat omezení zpracování a aplikaci oprávnění na přenes údajů (podle daného případu), v souladu se závaznými předpisy o ochraně osobních údajů, zasláním podepsaného formuláře žádosti s kopií občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti uživatele na daneosobowe@etexgroup.com nebo poštou na adresu Správce údajů.

Uživatel má případně právo kdykoliv odvolat souhlas, bez vlivu na souhlas s oprávněním zpracovat údaje na základě souhlasu poskytnutého před odvoláním.

Uživatel má jako osoba, které se týkají osobní údaje, právo podat stížnost u dozorčího orgánu (především v členském státu Evropské unie, ve kterém se nachází bydliště uživatele, místo práce uživatele nebo místo, ve kterém došlo k porušení), pokud je uživatel toho mínění, že zpracování osobních údajů, které se týkají uživatele, porušuje závazné předpisy o ochraně osobních údajů.

Den vstupu v platnost a změny

Tyto Informace o ochraně osobních údajů jsou platné od 25.05.2018. Správce údajů si vyhrazuje právo provést, dle vlastního uvážení, kdykoliv změnu, úpravu, přidání nebo odstranění části těchto Informací o ochraně osobních údajů. Uživatel je povinen seznamovat se pravidelně s nejnovější verzí těchto Informací o ochraně osobních údajů, protože další používání těchto webových stránek uživatelem bude po zveřejnění změn těchto ustanovení znamenat, že uživatel potvrzuje tyto změny.

Děkujeme vám za navštívení našich webových stránek.

 

Inovativní, chytré a efektivní řešení

Zkoušené a certifikované řešení

Angažovaný v udržitelnosti výstavby