Politika bezpečnosti Siniat v souvislosti s obsahem krystalického křemíku

V souvislosti s požadavky stanovenými předpisy společnosti Siniat, zveřejňujeme informace týkající se krystalického křemíku, nacházející se interní politice bezpečnosti. V následujících řádcích proto najdete nejčastěji kladené otázky týkajícíc se této složky, potenciální riziko související s touto látkou s doporučením týkající se ochrany zdraví. Naši pracovníci jsou připraveni odpovědět na všechny Vaše otázky.

Důležité termíny použité v tomto dokumentu:

  • Krystalický křemík (Crystalline Silica, CS) 
  • respirabilní krystalický křemík (Respirable Crystalline Silica, RCS); respirabilní, t. j. s velikostí částic <10/15μ vznášící se ve vzduchu 
  • přípustné hodnoty vystavení při práci (Occupational Exposure Limit, OEL) 
  • ochranné prostředky dýchacích orgánů (Respirable Protection Equipment, RPE) 

Co je to krystalický křemík? 

Termín  krystalický křemík označuje oxid křemičitý (SiO2) a obsahuje minerály skládající se výlučně z křemíku a kyslíku. Oxid křemičitý se vyskytuje v deseti různých krystalických formách. Je chemicky inertní a vyznačuje se vysokou teplotou tavení. Vzhledem k faktu, že nejrozšířenější formou výskytu krystalického křemíku je křemen (více než 90% případů), v publikacích se někdy namísto označení krystalický křemík uvádí pravé pojmenování křemen. Sikony a silikáty jsou úplně odlišné látky. Silikóny jsou syntetické polymery v kterých se atomy křemíku vážou na (organické) sloučeniny uhlíku.

Které stavební materiály obsahují krystalický křemík? 

Krystalický křemík se vyskytuje ve velkém množství ve všech typech hornin. Všechny druhy půdy obsahují alespoň stopové množství krystalického křemíku. Například písek a štěrk se také skládají z krystalického křemíku: Na základě těchto informací můžeme říci, že většina minerálních stavebních materiálů se skládá z krystalického křemíku, nebo alespoň obsahuje jeho stopové množství. Je respirabilní krystalický křemík to samé jako krystalický křemík (s jemnými částicemi)? Termín respirabilní krystalický křemík se vztahuje na částečky krystalického křemíku, kterých velikost je tak malá, že mohou proniknout do nejhlubších částic plic, t.j. do plicních měchýřů. Výrobky nebo koncové produkty (nabalené pevné zboží) neobsahuje respirabilní krystalický křemík jako takový. Respirabilní krystalický křemík však může z těchto produktů vznikat nebo se uvolňovat v čase zpracování produktu nebo v případě, pokud jsou produkty vystavené mechanickému poškození.

Je krystalický křemík pro člověka škodlivý? 

Ano, ale pouze v případě, pokud jsou drobné respirabilní částečky krystalického křemíku vyskytující se ve vzduchu vdechované po delší dobu. Dlouhodobé, nadměrné vystavení těmto drobným částečkám prachu může vést ke známému onemocnění spojené většinou s profesí, kterou známe pod označením silikóza plic. Díky informacím ohledně rizik a díky zavázání preventivních opatření, včetně zavedení přípustných hodnot vystavení se při práci ve všech členských zemích EU můžeme zabránit vzniku této život ohrožující nemoci. Osoby trpící silikózou se zařazují do skupiny se zvýšeným rizikem rakoviny plic.

Jak je klasifikovaný krystalický křemík? 

Krystalický křemík  byl klasifikovaný mezinárodní agenturou IARC jako potvrzený karcinogen pro lidi. IARC je Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Association for Research on Cancer), která se považuje za největší světovou autoritu v oblasti výzkumu rakovinotvorných látek. Podobné účinky má dřevo – práh z dřeva je pro lidí karcinogenní.

Proč Siniat uvádí označení na svých produktech? 

Předpisy se týkají zejména potenciálního vystavení pracovníků působení respirabilního krystalického křemíku. Stupeň vystavení pracovníků dané látce není vždy možné a ani lehké předvídat. Závisí to nejen od množství krystalického křemíku v daném produktu, ale i od toho, jakým způsobem byly dané produkty zpracované a jaké bezpečnostní opatření se zavedly při práci. Proto koncern Etex Group začal na svoje produkty umísťovat označení týkající se obsahu krystalického křemíku dokonce i tehdy, když to není požadované aktuálně platnými předpisy. Politika koncernu Etex Group stanovuje, že produkty zavedené na trh, které obsahují více než 0,1 % kryštalického kremíku, musí být označené. Označení bude umístěné na všech produktech, při kterých bude tato úroveň překročená. 

Zpracovatelé suché výstavby: doporučení v oblasti ochrany pracovníků

Sádrokartónové desky: Řezání sádrokartónových desek pomocí řezného kotouče (mechanicky) bez systému ventilace a odsávání prachu, způsobuje nárůst úrovně prachu (dokonce i když nebereme do úvahy krystalický křemík), který nejpravděpodobněji převyšuje limitní hodnoty vystavení při práci. Může to vést k vzniku akutní bronchitýdy související s vykonávanou profesí a k jiným zdravotním těžkostem. Dokonce i když se provedou opatření zabraňující prášení, je potřebné zkontrolovat, jestli jsou efektivní. V případě, že ne je úplne zřejmé, zda půsoení dané látky nepřesahuje přípustné hodnoty vystavení při práci, pracovníci musí nosit ochranné prostředky dýchacích orgánů. Při použití obyčejného ručního nože na řezání sádrokartonových desek (jako to často je), je pravděpodobnost překročení přípustných hodnot vystavení při práci velmi nízká. Sádrové směsi: Stejné doporučení sa týkají sádrových směsí, pokud může docházet k uvolňování prachu zejména v případe míchání (týka se práškových chemických sloučenin) a broušení (týka se to práškových chemických sloučenin a hotové betonové směsi). 

Distributoři: nejdůležitější doporučení 

Distributoři by měli dodržovat označení, které jsou umístěné na paletách a produktech a nesmí  je odstraňovat. Je pravděpodobné, že mají v prodeji jiné stavební materiály obsahující krystalický křemík. Zákazníci můžou distributorům pokládat otázky týkající se tohoto označení, proto by každý distributor měl absolvovat školení na téma krystalického křemíku a jeho potenciálního vlivu na zdraví tak, aby mohl poskytnout zákazníkům pravdivé informace. Díky tomu budou distributoři produktů Siniat považovaní za odborníky poskytující kompetentní a profesionální poradenství. Více informací najdete na stránkách: http://www.crystallinesilica.eu/, http://www.eurosil.eu/. 

Siniat blízko k vám